POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Administrator danych osobowych

1.1. Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności jest spółka pod firmą Logpass Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 73, 00-801 Warszawa, NIP: 7962999565 (dalej: „Administrator” lub „Logpass”).

1.2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, Urszulę Pietrzak,  z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem rodo@logpass.me lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.1.

2. Cel i podstawy prawne przetwarzania

2.1. Twoje dane osobowe, które uzyskamy w sytuacjach objętych niniejszą Polityką Prywatności będziemy przetwarzać w następującym celu:

2.1.1 odpowiedzi na wiadomości kierowane do nas za pomocą formularzy kontaktowych, bądź na wiadomości wysłane na nasze dane kontaktowe – w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych osobowych,

2.1.2. analizy korzystania ze strony internetowej, jak również poprawy jej funkcjonowania i bezpieczeństwa – w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych osobowych,

2.1.3. dochodzenia i obrony przed roszczeniami, przed sądami i organami administracji oraz poza nimi – w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych osobowych,

2.1.4 marketingu bezpośredniego produktów lub usług – w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes w przypadku, gdy łączy nas istniejąca relacja biznesowa, a w przypadku gdy taką relację dopiero zamierzamy nawiązać w oparciu o Twoją zgodę (od czasu wyrażenia zgody przez czas nie dłuższy niż do momentu jej wycofania),

2.1.5. wysyłki newslettera – w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości przekazywania osobom zainteresowanym informacji dotyczących Logpass w przypadku, gdy wyraziłeś swoje zainteresowanie tymi informacjami poprzez zapisanie się na newsletter,

2.1.6. archiwizacji danych i wykonywania kopii zapasowych –w związku z nałożonym na nas jako na administratora danych obowiązkiem prawidłowego zabezpieczenia danych i w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych osobowych.

2.2. Dane przetwarzane w celu kontaktu – zakres przetwarzania

W przypadku, gdy postanowisz się z nami skontaktować za pomocą dostępnego na naszych stronach formularza kontaktowego, podanych adresów e-mail, numerów telefonów, czy też tradycyjnie za pomocą poczty, albo osobiście, jak również w sytuacjach, gdy mamy prawo kontaktować się z Tobą (np. w celach marketingowych, czy gdy jesteś klientem Logpass), przetwarzać będziemy takie dane osobowe, które zostaną nam przez Ciebie podane lub są niezbędne do odpowiedzi na Twoje wiadomości (w tym dane identyfikacyjne oraz kontaktowe, a także adres IP w sytuacji skorzystania z formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej), bądź które posiadamy w związku z łączącą nas relacją lub zebraliśmy z powszechnie dostępnych źródeł. Dane te przetwarzamy z uwagi na fakt, że są one niezbędne do realizacji obowiązków wynikających ze wskazanych wyżej przepisów lub do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Logpass, to jest w celu:

2.2.1. odpowiedzi na przesłaną do nas wiadomość i dalszy kontakt z Tobą,

2.2.2. marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych oraz podmiotów trzecich,

2.2.3. archiwizacji i wykonywanie kopii zapasowych danych w związku z nałożonym na nas jako na administratora danych obowiązkiem prawidłowego zabezpieczenia danych.

2.3. Dane przetwarzane w związku z korzystaniem z naszej Strony – zakres przetwarzania

W przypadku, gdy korzystasz z naszej strony internetowej zapisujemy takie dane, jak: adres IP, rodzaj i wersja urządzenia oraz przeglądarki z jakich korzystasz, dokonane wybory w zakresie cookies, czy sposób korzystania ze strony. W większości przypadków nie będziemy w stanie Cię zidentyfikować jako użytkownika i dane te będą dla nas anonimowe. W sytuacji natomiast, gdy jesteśmy w stanie połączyć je z Tobą, co może nastąpić gdy posiadamy dodatkowe dane z innego źródła (np. zapiszemy takie dane, gdy skontaktujesz się z nami za pomocą formularza kontaktowego na naszej stronie), stać się one mogą dla nas Twoimi danymi osobowymi. Dane te przetwarzamy z uwagi na fakt, że są one niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas, to jest w szczególności:

2.3.1. dostosowania sposobu, w jaki strona jest wyświetlana i jej personalizacji,

2.3.2. zapisania danych z formularzy celem zachowania sesji i ułatwienia korzystania ze strony,

2.3.3. analizy zachowania na stronie dla poprawy jej funkcjonowania oraz ochrony przed nadużyciami.

3. Okres przetwarzania danych

3.1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane:

3.1.1. do kontaktu z Tobą – od dnia ich zebrania do czasu zakończenia prowadzenia korespondencji w sprawie, w której nawiązałeś kontakt,

3.1.2. do celów marketingowych – przez czas istnienia łączącej nas relacji lub do czasu wycofania zgody, jeżeli została nam ona udzielona,

3.1.3. do celów wysyłki newslettera – do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że wcześniej przestaniemy wydawać newsletter,

3.1.4. do celów dochodzenia i obrony przed roszczeniami – przez czas nie dłuższy niż okres przedawnienia roszczeń,

3.1.5. do celów wykonania obowiązków nałożonych przepisami prawa – przez czas nie dłuższy niż potrzebny dla wykazania, że obowiązki te były realizowane przez Logpass w sposób prawidłowy,

3.1.6. do celów poprawy funkcjonowania, bezpieczeństwa strony – przez czas, przez jaki dane te są niezbędne do realizacji tego celu,

3.1.7. do celu archiwizacji i wykonywania kopii zapasowych – przez okres niezbędny do zachowania ciągłości funkcjonowania strony internetowej, lecz nie dłużej niż przez 3 lata.

3.2. Każdorazowo jednak dane będziemy przetwarzać nie dłużej niż do chwili wyrażenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania (gdy podstawą ich przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes), albo nie dłużej niż do wycofania zgody, jeżeli jest ona podstawą prawną przetwarzania danych.

4. Odbiorcy danych

4.1. Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione:

4.1.1. osobom trzecim świadczącym na naszą rzecz usługi, które są potrzebne dla realizacji celów, w związku z którymi przetwarzamy Twoje dane (np. usług z zakresu IT, komunikacji elektronicznej, hostingu danych, marketingu),

4.1.2. podmiotom powiązanym z Logpass,

4.1.3. odbiorcom, na rzecz których ujawnienie wymagane jest na mocy odpowiednich przepisów lub postanowienia sądu lub innego organu władzy,

4.1.4. innym odbiorcom, jeżeli wyrazisz na nich swoją zgodę lub gdy przekazanie im danych jest niezbędne, by chronić Twoje żywotne interesy lub żywotne interesy innych podmiotów.

5. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

5.1. Twoje dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani do państw które nie zapewniają takiego samego lub odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, jaki wynika z przepisów obowiązujących na terenie Polski.

6. Przysługujące Ci prawa

6.1. W zakresie każdego z niżej wskazanych poniżej praw możesz skontaktować się z nami w szczególności za pomocą danych kontaktowych podanych w punkcie 1 Polityki Prywatności.

6.2. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługuje Ci:

6.2.1. prawo do uzyskania informacji, dostępu do danych oraz do otrzymania kopii danych. Masz prawo w każdym czasie zażądać podania informacji o Twoich danych osobowych, które przechowujemy, lub do których mamy dostęp. Na Twoje żądanie zostanie Ci nieodpłatnie przedstawiona kopia Twoich danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za przesłanie kolejnych kopii danych mamy prawo do zażądania opłaty, która pokryje uzasadnione koszty obsługi takiego żądania.

6.2.2. prawo do wycofania zgody.  Za każdym razem, gdy Twoje dane są przetwarzane w oparciu o udzieloną zgodę, masz prawo w każdym czasie tą zgodę wycofać, przy czym wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem przez Ciebie zgody.

6.2.3. prawo do sprostowania danych osobowych. Podejmujemy racjonalnie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że Twoje dane osobowe są prawidłowe, kompletne i aktualne. Jeżeli konieczne będą do wprowadzenia zmiany tych danych, prosimy byś nas o tym zawiadomił.

6.2.4. prawo do przenoszenia danych. Masz prawo żądać przeniesienia danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także żądania przesłania danych innemu administratorowi, w sytuacji gdy podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest wyrażona zgoda.

6.2.5. prawo do usunięcia danych i do ograniczenia przetwarzania. We wskazanych w przepisach o ochronie danych osobowych przypadkach masz prawo, by żądać usunięcia Twoich danych osobowych. Prawo to nie jest jednakże absolutne – mogą wystąpić sytuacje, gdy będziemy nadal uprawnieni, by Twoje dane osobowe przetwarzać. Możesz również zwrócić się o ograniczenie dalszego przetwarzania Twoich danych.

6.2.6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. We wskazanych w przepisach przypadkach masz prawo by sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu Twoich danych, w sytuacji gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes.

6.2.7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Profilowanie

7.1. W celu realizowania działań marketingowych w niektórych przypadkach wykorzystujemy profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych dokonujemy oceny wybranych czynników dotyczących użytkowników w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. Pozwala to na lepsze dopasowanie wyświetlanych treści do indywidualnych preferencji i zainteresowań użytkownika.

Bezpieczeństwo danych osobowych

8.1. Na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Twoje dane osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.

8.2. Podejmujemy również wszelkie niezbędne działania, by nasi podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Twoje dane osobowe na nasze zlecenie.

 

POLITYKA COOKIES

Pliki cookies (zwane również ciasteczkami) to informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.

Cele przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies:

  • personalizacja strony internetowej (na przykład: zapamiętanie wybranego rozmiaru czcionki, wybór wersji dla niedowidzących czy wersji kolorystycznej)
  • zapamiętanie danych i wyborów użytkownika (na przykład: brak konieczności wpisywania loginu i hasła za każdym razem na każdej podstronie, pamiętanie loginu przy ponownej wizycie, pamiętanie zawartości koszyka)
  • umożliwienie interakcji z portalami społecznościowymi (na przykład: wyświetlanie Twoich znajomych, fanów czy publikowanie postów na Facebooku i Google+ bezpośrednio z poziomu strony)
  • dostosowanie treści reklamowych wyświetlanych na stronie internetowej
  • tworzenie statystyk strony internetowej oraz statystyk przepływu użytkowników pomiędzy różnymi stronami internetowymi

Na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies niezbędne, analityczne, funkcjonalne i reklamowe.

1)         NIEZBĘDNE PLIKI COOKIES

Korzystanie przez nas z niezbędnych plików cookie jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Pliki te są instalowane w szczególności na potrzeby zapamiętywania sesji logowania lub wypełniania formularzy, a także w celach związanych ustawieniem opcji prywatności.

2)         ANALITYCZNE PLIKI COOKIE

Analityczne pliki cookie umożliwiają sprawdzenie liczby wizyt i źródeł ruchu w naszym serwisie. Pomagają nam ustalić, które strony są bardziej, a które mniej popularne, i zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się po stronie. Dzięki temu możemy badać statystki i poprawiać wydajność naszej witryny. Informacje zbierane przez te pliki cookie są agregowane, nie mają więc na celu ustalenie Twojej tożsamości.

3)         FUNKCJONALNE PLIKI COOKIE

Funkcjonalne pliki cookie zapamiętują i dostosowują stronę do Twoich wyborów, np. preferencji językowych. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała o niezbędnych i funkcjonalnych plikach cookie, jednak spowoduje to, że niektóre części witryny mogą nie działać prawidłowo.

4)         REKLAMOWE PLIKI COOKIE

Reklamowe pliki cookie pozwalają na dopasowanie wyświetlanych treści reklamowych do Twoich zainteresowań, nie tylko na naszej witrynie, ale też poza nią. Mogą być instalowane przez partnerów reklamowych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Na podstawie informacji z tych plików cookie i aktywności w innych serwisach jest budowany Twój profil zainteresowań. Reklamowe cookies nie przechowują bezpośrednio Twoich danych osobowych, ale identyfikują Twoją przeglądarkę internetową i sprzęt. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, dalej będziemy mogli wyświetlać Ci reklamy, jednak nie będą one dopasowane do Twoich preferencji.

Poniżej znajdują się linki do zasobów pokazujących, jak można określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień najpopularniejszych przeglądarek internetowych

Należy jednak pamiętać, że usunięcie lub blokada plików „cookies” może wiązać się z tym, że niektóre sekcje naszych stron internetowych nie będą funkcjonowały poprawnie. Jeżeli w wyniku zmiany ustawień dot. plików cookies zostanie umieszczony tzw. plik cookie opt – out (który służy wyłącznie do identyfikacji sprzeciwu użytkownika – braku zgody), należy pamiętać, iż plik cookie – opt out działa tylko w przeglądarce, przy użyciu której został zapisany. Jeśli usuniesz wszystkie cookies lub będziesz używać innej przeglądarki bądź innego urządzenia końcowego, to ustawienia opt- out trzeba dokonać ponownie.